0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
មិនមានទេ វាមាន 25 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
異世界ゆるっとサバイバル生活 ~学校の皆と異世界の無人島に転移したけど垺だ异世界悠闲荒野求生~和学校的众人一起传送到了无人岛但是只有我游刃有余~ ; ជីវិតរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកផ្សេង៖ ខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងគ្នាជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅសាលា ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលឈ្នះដោយងាយ។
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព