3.5
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
អ្នកហាត់ការ Haenyeo ជា​មធ្យម 3.5 / 5 ចេញ​ពី 10
ទី 11 វាមាន 292 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
인턴 해녀 ; នារីហាត់ការ
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ម៉ាញ៉ាវ៉ា