0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
មិនមានទេ វាមាន 16 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
해골병사는 던전을 지키지 못했다 ;骸骨兵士はダンジョンを守れなかった ; ទាហានគ្រោងឆ្អឹងមិនអាចការពារគុកងងឹតបានទេ។ ទាហានគ្រោងឆ្អឹងមិនអាចការពារគុកងងឹតបាន; Gaikotsu heishi wa Danjon o mamorenakatta
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព