0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
មិនមានទេ វាមាន 21 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
오늘부터 공작가는 내가 접수한다 ;公爵家は今日から私が引き受けます ;从今天起, 公爵府由我接管 ; ខ្ញុំនឹងយក Duchy នេះ; ខ្ញុំនឹងយកឌុចពីថ្ងៃនេះ
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព