1.8
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
ការស្តារនីតិសម្បទាអ្នកបំរើ ជា​មធ្យម 1.8 / 5 ចេញ​ពី 5
មិនមានទេ វាមាន 161 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
하녀갱생
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ម៉ាញ៉ាវ៉ា