0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
មិនមានទេ វាមាន 6 ការមើលប្រចាំខែ
ជំនួស
8서클 마법사의 환생 ; ការកើតជាថ្មីនៃ 8-Circled Mage ; ការកើតជាថ្មីនៃអ្នកជំនួយការរង្វង់ទី 8
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព