ហ្សែន

ទន់យូរី

មិនមានតុក្កតានៅក្នុងទន់យូរីនេះទេ - ម៉ាហ្គានហ្គេត